Home

Welkom bij Santhé Bewindvoering.

Wat is onderbewindstelling?

Soms zijn mensen door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat hun financiële belangen te behartigen. In zo’n geval kunnen iemands goederen onder bewind gesteld worden. Dit houdt in dat deze persoon niet meer zelf mag beslissen over zijn bezittingen en rechten. Denk hierbij aan het bezit van een huis en recht op loon of uitkering. Een bewindvoerder behartigt dan zijn financiële belangen, dit heet ook wel bewindvoering.

Goederen zijn zaken en rechten

Goederen zijn volgens de wet zaken en rechten. Zaken zijn dingen die je kunt aanraken, zoals een huis, een tafel of een stuk grond. Zij kunnen iemands eigendom zijn. Naast zaken kan een persoon rechten hebben, bijvoorbeeld recht op loon of uitkering.

Bewindvoering

Wanneer iemands goederen onder bewind staan, wordt er een bewindvoerder benoemd die zijn financiële belangen behartigt (bewindvoering). Hij mag dan bijvoorbeeld niet meer iets verkopen zonder toestemming van de bewindvoerder. De bewindvoerder moet beslissingen wel zoveel mogelijk samen met hem nemen.

Niet altijd alle goederen onder bewind

Het is niet altijd nodig om alle goederen van iemand onder bewind te stellen. Soms is bewind over bepaalde goederen genoeg. In de aanvraag van de onderbewindstelling moet dan wel precies worden aangegeven om welke goederen het moet gaan.

Handelingsbekwaamheid blijft bij onderbewindstelling

De persoon van wie de goederen onder bewind gesteld worden, blijft handelingsbekwaam. Dit betekent dat hij nog wel zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten, zoals het sluiten van een contract of huwelijk.

Ook komt het voor dat mensen in een problematische schuldsituatie verkeren. Ook dan kan beschermingsbewind worden aangevraagd.

Het bewind start dan met:

Fase 1: Stabilisatieproces, tijdens deze fase worden de inkomsten en uitgaven in overleg met de onder bewind gestelde in balans gebracht. De bewindvoerder optimaliseert het inkomen door toeslagen, kwijtscheldingen en aanvullende inkomens aan te vragen. Daarnaast worden tijdens deze fase alle schulden geïnventariseerd. Daarna volgt:

Fase 2: Schuldbeheer, als alle schulden en de hoogte van de schuldpositie in kaart zijn gebracht, worden de mogelijkheden en de onmogelijkheden besproken, in overleg met de klant. Is er (nog) geen sprake van een problematische schuld, dan zal Santhé Bewindvoering met alle schuldeisers een betalingsregeling proberen te treffen. Is er wel sprake van een problematische schuldsituatie dan zal Santhé Bewindvoering een aanvraag voor schuldhulpverlening bij de gemeente of de WSNP (Wet Schuldsanering voor Natuurlijke Personen) indienen. Komt u niet in aanmerking voor schuldhulpverlening of de WSNP, in verband met een uitsluitingstermijn, dan wordt in overleg een plan van aanpak op gesteld om de financiële situatie zo stabiel mogelijk te krijgen en te houden. De klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn schulden. Na deze fase volgt nog:

Fase 3: Zelfredzaamheid, na het oplossen van het schuldprobleem, zal de bewindvoerder samen met de onder bewind gestelde, indien wenselijk en mogelijk, een plan van aanpak opstellen om de zelfredzaamheid te vergroten.

lid NBBI